قاعده در ختم نبوت و ظهور ولایت

(( نبوت را ظهور از آدم آمد                      کمالش در وجود خاتم آمد))

 (( ولایت بود باقی تا سفر کرد           چو نقطه در جهان دوری دگر کرد ))

(( ظهور کل او باشد به خاتم                       بدو یابد تمامی دور عالم))

(( وجود اولیا او را چو عضوند         که او کل است و ایشان همچو جزوند ))

 (( چو او از خواجه یابد نسبت تام              ازو با ظاهر آید رحمت عام))

 (( شود او مقتدای هردو عالم                     خلیفه گردد از اولاد آدم))

                            شیخ محمود شبستری عارف قرن هشتم هجری

تفسیر شعر زیر از قاضی شمس الدین محمد گیلانی لاهیجی از علمای لاهیجان در قرن دهم هجریاست.

قاعده در ختم نبوت و ظهور ولایت

((قاعده))

این قاعده ای است در بیان مبدا و مختتم نبوت , و ظهور ولایت بعد از نبوت , و ختم او به خاتم الاولیاء , و بیان نسبت اولیا با ختم ولایت و نسبت خاتم ولایت با خاتم نبوت .

چون مبدا ولایت غیر نبی نبوت است , تقدیم نبوت نموده , فرمود که :

   (( نبوت را ظهور از آدم آمد            کمالش در وجود خاتم آمد))

 

بدان که نبوت که به معنی اخبار و انبای با تبلیغ است , مثال خط مستدیر است که از نقاط وجودات انبیا-علیهم السلام- که ((مِنهُم مَن قَصَصنا عَلَیکَ وَ مِنهُم مَن لَم نَقصُص )) به هم آمده و همچو دایره ای متوهم گشته است و در این دایره نبوت , چون نقطه اول , وجود ((آدم)) است , فرمود که ((نبوت را ظهور از آدم آمد)) یعنی چون حقیقت نبوت را مظهر اول )) ((آدم)) بود, هر آینه مبدا و مطلع نور ظهور صفات کمال , نبوت آن حضرت باشد.

و هر یکی از انبیا که در این دایره واقعند, مظهر صفتی از صفات کمال حقیقت نبوتند. و تکامل اجزای دایره نبوت به نقطه اخیره است که وجود شریف حضرت ختم محمدی باشد -علیه السلام - و بسبب آخریت , مظهر جمیع صفات کمال این دایره , آن حضرت است , پس هر آینه کمال نبوت در وجود خاتم  الانبیاء به ظهور پیوسته باشد و به اعتبار علت غائیه , آن حضرت مقدم به علم و موخر به عمل است که ((نحن الاخرون السابقون)) و بحسب این جامعیّت است که مقصود ایجاد اوّلین و آخرین , وجود اشرف آن حضرت واقع است.

چون ولایت اولیا تابع نبوت انبیاست فرمود که :

 (( ولایت بود باقی تا سفر کرد       چو نقطه در جهان دوری دگر کرد ))

ولایت حقیقت عامه است که شامل نبی و ولی است فامّا ولایت در انبیا -علیهم السلام - مخفی است به آن معنی که انبیا - علیهم السلام- مبعوث بجهت تشریع شرایع و تبلیغ احکامند چه شرع تکلیف به اعمال مخصوصه است با نهی از اعمال مخصوصه. و اگر از انبیا - علیهم السلام - اظهار اسرار حقیقت واقع می شود آن از مقام ولایت نبی است نه از مقام نبوت او چه نبوت تشریعی بیان احکام است نه اظهار اسرار.

و بعد از ختم نبوت , ظهور ولایت است , زیرا که از ظاهر به باطن می توان رسید فلهذا فرمود که : (( ولایت بود باقی تا سفر کرد)) یعنی چون نبوت عاری شده بطریق سیر و سفر در مظاهر اولیا ظاهر گشست و مثال نقطه سیاره در جهان دوری دگر کرد , یعنی در صور انبیا با لباس نبوت دوری کرده بود و تبلیغ شرایع و احکام نموده , در مظاهر اولیا دوری دگر فرمود و بیان حقایق و اسرار نمود. شعر:

        گه نبی بود و گهی دیگر ولی      گه محمد گشت و گاهی شد علی

         در نبی آمد بیان راه کرد                    در ولی از سر حق آگاه کرد

چون ظهور کمال بالقوه مبدا , در نشأه  اخیر که منتهاست , می باشد , فرمود که :

(( ظهور کل او باشد به خاتم              بدو یابد تمامی دور عالم))

یعنی ظهور تمامی ولایت و کمالش به خاتم اولیا خواهد بود, چه کمال حقیقت دایره در نقطه اخیره به ظهور می رسد . و خاتم الاولیا عبارت از (( محمد مهدی )) است که موعود حضرت رسالت است - علیه السلام - حیث قال : (( لولم یبق من الدنیا الایوم لطول الله ذلک الیوم حتی یبعث فیه رجلاً منّی او من اهل بیتی یواطی اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی یملأ الرض قسطاً و عدلاً کما ملئت جوراً و ظلماً )) و قال ایضاً علیه السلام : (( المهدی من عترتی من اولاد فاطمه .))

((بدو یابد تمامی دور عالم )) یعنی به خاتم الاولیاء که عبارت از ((مهدی)) است, دور عالم تمامی و کمال تامّ یابد و حقایق و اسرار الهی در زمان آن حضرت تمام ظاهر شود , زیرا که چنانچه در دور نبوت , کمال احکام شرعیه و اوضاع ملیه در زمان حضرت خاتم انبیا به ظهور پیوسته, ختم نبوت شد, در دور ولایت نیز اسرار الهی و حقایق و معارف یقینی در دور خاتم اولیاء به کمال رسیده , به آن حضرت مختتم می شود , فلهذا در صفت حضرت ((مهدی)) , حضرت رسالت- علیه السلام - فرمود که : (( یرضی عنه ساکن السماء و ساکن الارض لا تدع السماء من قطرها شیئا الا صبته مدراراً و لا تدع الارض  من نباتها شیئاً الا اخرجته حتی یتمنی الاحیاء الاموات.)) یعنی زندگان تمنا کنند که کاشکی مردگان زنده شدندی تا فایده و غرض حیات حاصل کردندی و عارف حقیقی گشتندی.

بدان که جمیع طوایف که قایل به حدوث عالمند, متفقند, به جواز فنای عالم , فامّا در وقوع فنا بعضی متوقف شده اند , چه هرچه جایز باشد , لازم نیست که واقع باشد. و با وجود قول به حدوث , قایل به ابدیت عالمند و آیاتی که دالّ است بر فنای عالم تأویل می نمایند و بقول ایشان , تمام شدن دور عالم عبارت از استیناف دور باشد به بعث و نشور و احیای موتی و اخراج من فی القبور . شعر:

       قیامتی الصغری بخلعی و انما          قیامتی الکبری بتتمیم دوره

       وذاک معادی فی قیامتی اللّتی          اقوم لدی المعبود فیها بجثتی 

       و لیس اذا حققت ذا بتناسخ              فتختلف الاعیان فی کلّ عوده

چون خاتم الاولیاء مظهر نقطه ولایت است و من حیث الجامعیه الذاتیه جامع مراتب جمیع اولیاست, فرمود که :

(( وجود اولیا او را چو عضوند     که او کل است و ایشان هچو جزوند ))

 

یعنی در دایره ولایت مطلقه که خاتم الاولیاء مظهر آن است, نقاط وجودات اولیا , همه مثال اعضای خاتم الاولیاء آند, چه حقیقت ولایت در هر فردی از افراد اولیا به صفتی از صفات کمال ظاهر گشته است و به جمیع صفات کمال در نقطه اخیره که ((محمد مهدی)) است, ظهور یافته و کمال بالقوه دایره ولایت در این نقطه آخرین به ظهور رسیده و به فعل آمده است. و چنانچه جمیع انبیا - علیهم السلام -  اقتباس نور نبوت تشریعی از مشکات نبوت خاتم الانبیاء می نمایند, جمیع اولیا , نور ولایت و کمال از آفتاب ولایت خاتم الاولیاء  است, همچنانچه نور قمر مستفاد از شمس است.

((که او کل است و ایشان همچو جزوند )) یعنی خاتم الاولیاء بجهت آنکه مظهر حقیقت ولایت است و ولایت مطلقه به جمیع کمالات در صورت آن جضرت ظهور یافته است , کل است , یعنی همه است, و باقی اولیا چون هر یکی مظهر بعضی از صفات کمال ولایتند, نسبت با خاتم الاولیاء جزوند , چه هرچه با همه است, تنها با اوست , پس هر آینه آن حضرت کل باشد و باقی اولیا اجزای او. شعر:

      جمله گشته خوشه چین خرمنش          دست امید همه در دامنش

چون خاتم اولیا , باطن نبوت خاتم انبیاست -علیهما السلام - می فرماید که:

(( چو او از خواجه یابد نسبت تام              ازو با ظاهر آید رحمت عام))

بدان که نسبت فرزندی به سه نوع متحقق می شود: یکی نسبت صلبی که متعارف و مشهور است , دوم نسبت قلبی که به حسن ارشاد و متابعت , دل تابع در صفا مثل دل متبوع گردد , سیم نسبت حقی حقیقی که تابع به برکت حسن متابعت , به نهایت مرتبه کمال که جمع و فرق الجمع است , برسد و تابع و متبوع یکی گردد.

چون خاتم اولیا البته از آل ((محمد)) است , نسبت صلبی ثابت است, و چون دل مبارکش بسبب حسن متابعت خاتم انبیا مرآت تجلیات نامتناهی الهی شده است, نسبت قلبی واقع است, چون وارث  مقام ((لی مع الله وقت )) گشته است, نسبت حقی حقیقی که فوق جمیع نسبتهاست؛ تحقق یافته است ؛ پس هر آیینه میان خاتم الولایه و خاتم النبوه - علیهما السلام - نسبت تام که نسبت ثلاثه است , واقع باشد و بحقیقت ؛ خاتم الاولیاء همان حقیقت و باطن نبوت خاتم الانبیاء است که در نشأه وی بطریق بروز , نه بطریق تناسخ ظاهر گشته و ختم کمالات ولایت و معنی فرموده است؛ فلهذا فرمود:(( ازو با ظاهر آید رحمت عام)) یعنی چون بین الختمین این نسبت تام متحقّق و ثابت است, چنانچه به مظهریت اسم الرحمن , خاتم الاولیاء نیز بحکم ((الولد سرّ ابیه)) مظهر رحمت عامّ که رحمت رحمانی مراد است, گشته , مخالفات دایره ی طرق ولایت و هدایت را جامع گردد و سعادت دو جهانی در متابعت آن حضرت منجصر شود و اصول بر یک اساس قرار گیرد و اختلاف کثرات بحکم ظهور احکام وحدت از ما بین برخیزد و آنچه شیخ ((سعد الدین حمویه))-قدس سرّه- فرموده که : ((لن یخرج المهدی حتّی یسمع من شراک نعله اسرار التوحید )) بر منصه ی ظهور جلوه گری کند.

چون حقیقت انسان کامل ؛ مظهر اسم جامع الهی است و نسبت با جمیع موجودات تقدم و ربوبیتی دارد, فرمود که:

(( شود او مقتدای هردو عالم            خلیفه گردد از اولاد آدم))

 

بدان که عالم مجردات و مادیات مطلقاً صورت انسان کامل است ؛ زیرا که چنانچه اسم کلی الله که مستجمع جمیع اسما و صفات است ,مشتمل بر حقایق کل اسماست و مقدّم متجلی بر همه است , حقیقت انسان کامل که مظهر حقیقی اسم الله است نیز مشتمل و مقدم بر جمیع مراتب و مظاهر است و بموجب اتحاد مظهر و ظاهر , جمیع حقایق الهیه و کونیّه در صورت انسان به ظهور آمده است. و چون حقیقت انسانی مشتمل بر جهتین الهیت و عبودیت است و تصرّف انسان کامل در عالم بواسطه قدرت و باقی صفات الهیّه می تواند بود ؛ پس تصرف انسان به تبعیت باشد ؛ نه به اصالت ؛ و خلافت حقیقی وقتی میسّر می گردد که انسان از هستی مجازی خود و اثنینیت محو و فانی گشته , به بقای الهی متحقّق گردد و صفات جزویّه ی وی بحکم ((کنت سمعه و بصره و یده و رجله و لسانه )) صفات کلی حقّ گردد.

و این مقام خلافت بحقیقت, حقیقت حضرت ختم محمّدی راست- علیه الصّلوه و السلام -و تابعان حقیقی ایشان را ؛ فلهذا فرمود که :((شود او مقتدای هردو عالم )) یعنی خاتم الاولیاء که باطن نبوت خاتم النبیاء است و حسنه ای از حسنات آن حضرت است, بعد از آنکه بمقتضای (( لی مع الله وقت )) از خودی خود فنا یافته؛ به بقای حق باقی گردد و بحکم اتحاد مظهر و ظاهر , کمالات بالقوه انسانی در او به فعل آید و مطلع بر حقیقت و کمال نشأه انسانی شود, مقدّم و مقتدا و واسطه فیض هر دو عالم که ملک و ملکومت است, گردد و به اسمای الهیه ,تصرف در جمیع عوالم نماید و خلافت در وی به ظهور پیوندد.

بدان که جمیع اقطاب را اگر چه خلافت حاصل گشته, فامّا چون خلافت تامّ باصالت حقیقت محمدی راست - علیه السّلام - و بحقیقت , باطن نبوت آن حضرت است که در نشأه با کمال خاتم الاولیاء ظهور یافته است, پس کانّه که خلافت بحقیقت , از میان اولاد آدم مخصوص اوست. دیگر آنکه نشآت اقطاب در هر دور زمان علی تفاوت استعداداتهم , مظاهر خلافت خاتم الاولیاء آند و در جمیع نشآت , خلافت و قطبیّت بغیر آن حضرت را نیست؛ زیرا که چنانچه ذکر رفت, باطن نبوت ختم محمدی - علیه السلام - خاتم ولایت است که جمیع کمّل از حیثیّت ولایت, اقتباس نور از مشکات آن حضرت می نمایند و خلافت باصالت او راست و دیگران را بواسطه مظهریت و تابعیت است. شعر :

ای زبده ی مجمل و مفصّل                   وی در تو مفصلات مجمل

آیات جمال دلربایی                            در شأن تو گشته است منزل

تو آینه ی جهان نمایی                        در توست همه جهان ممثّل

به نام پروردگار پنج تن
این پایگاه به حمد الله در جهت بصیرت افزایی آخر الزمانی راه اندازی شده تا هرچه بیشتر خواص الهی را در عصر ظهور راهنمایی بنماید امید است که نیروهای خدا (حزب الله) در این مسیر هم خود استفاده برده و هم ما را یاری بنمایند تا بار دیگر با حداقل امکانات پوزه ی قدرت استکبار جهانی را به خاک بمالیم و عزممان را دوباره اثبات کنیم.
به امید ظهور جضرت ولی عصر (عج)
الهم عجل لولیک الفرج

  :: مدیر وب سایت : سید هادی میرلوی موسوی
چقدر با فراماسونری ((مکتب دجال)) آشنایی دارید؟

» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

جهاد نرم افزاری

 
 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات